Методика проведення занять із використанням комп’ютерно-інформаційних технологій навчання

Наш час характеризується бурхливим розвитком інформаційних технологій, що проникають у всі сфери діяльності людини. За цих умов зростають вимоги до підготовки випускників навчальних закладів. Сучасний спеціаліст має бути досвідченим користувачем комп’ютера готовим до його застосування у своїй професійній діяльності.
Мета даного дослідження – визначити та проаналізувати особливості методики проведення занять з використанням комп’ютерно-інформаційних технологій навчання.
Теоретичну основу методики складають компетентнісний, діяльнісний, системний, особистісно орієнтований, проблемний підходи, дидактичні принципи навчання, такі як принципи науковості, систематичності, зв'язку навчання з життям, свідомості та активності, міцності тощо.
Організація процесу навчання включає наступні етапи [2, с. 34-35]:
-    постановку мети;
-    відбір змісту;
-    мотивацію навчальної діяльності;
-    визначення форм, методів і засобів навчання;
-    з'ясування результатів, встановлення їх відповідності меті.
Також у структурі навчального процесу виділяємо окремий етап актуалізації наявних знань та вмінь. Схему процесу навчання при цьому зображуємо наступним чином (мал. 1):


Мал. 1. Схема організації процесу навчання

Метою упровадження комп’ютерно-інформаційних технологій є не лише формування міцних та усвідомлених знань з навчального предмету, але й набуття студентами навичок самостійного пошуку, аналізу, критичного осмислення інформації. Мета детермінує спільну діяльність викладача та студентів, інтегрує окремі дії в цілісну систему.
Як засоби досягнення мети в дидактиці розглядаються цільові завдання, постановка та поетапне виконання яких дозволяє організувати діяльність, спрямовану на отримання заданого результату [1, с. 39]. При цьому завдання передбачені навчальною програмою доповнюємо тими, які є важливими та корисними з позиції професійної підготовки студентів педагогічного училища. Пропонуємо скласти запитання та завдання з вивченої теми; добрати приклади з повсякденного життя, які її ілюструють; передбачити можливі запитання, та дати на них відповідь; підібрати відповідну наочність; провести фрагмент заняття тощо.
Прийняття й осмислення студентами мети заняття є основою для визначенням ними шляхів досягнення цієї мети з урахуванням власних здібностей і навчальних можливостей, здійснення самоаналізу та самооцінки отриманого результату.  Відзначимо також, що визначення мети кожного заняття у формі цільових завдань, які мають практичне спрямування, збуджує інтерес студентів, ініціює їх пізнавальну активність, створює атмосферу творчого пошуку. Завдяки цьому вже на етапі цілепокладання створюються умови для формування внутрішньої мотивації навчання.
Особливе місце мотивації у процесі навчання пов'язуємо з тим, що вона є одночасно і умовою, і метою, і результатом навчання [3, с. 177]. За умов використання комп’ютерно-інформаційних технологій навчання можливості для мотивації навчальної діяльності значно зростають. Використання комп’ютера дозволяє розглядати нові поняття у нерозривній єдності з умовами їх прояву, встановлювати зв'язок засвоюваних понять з реаліями повсякденного життя, оволодівати ними в ході практичної діяльності. Комп’ютерно-інформаційні технології створюють умови для формування як змістової так і процесуальної мотивації навчання. Остання передбачає створення ситуації успіху; оцінювання не лише результатів діяльності, але й зусиль, прикладених для досягнення цих результатів; оптимальне співвідношення між складністю діяльності та здібностями студентів.
Етап визначення наявного рівня знань та вмінь стимулює студентів до осмислення нових знань, засвоєння узагальнених способів діяльності, створює основу для засвоєння змісту освіти.  На цьому етапі доцільним є використання тестів, проблемних запитань, обговорення життєвих ситуацій.
Звертаючись до особливостей змісту освіти при використанні комп’ютерно-інформаційних технологій навчання, звертаємо увагу на можливість практичного застосування засвоєних знань і вмінь, що є основою набуття компетентності. Вважаємо за доцільне доповнювати програмовий матеріал окремими питаннями, вивчення яких має важливе практичне значення.
Загальною особливістю методів навчання, які застосовуються при використанні комп’ютерно-інформаційних технологій навчання, є: переважання методів застосування знань і вмінь; високий рівень самостійності студентів, який реалізується в частково-пошукових і дослідницьких методах; пріоритетне значення практичних методів навчання. Також відзначимо важливу роль інтерактивних і проблемних методів, з використанням яких ми пов'язуємо набуття студентами здатності до спільної діяльності та вирішення проблем.
При діагностуванні рівня навчальних досягнень перевагу надаємо методам письмової та практичної перевірки, а також тестовому контролю знань. На даному етапі комп’ютер дозволяє запропонувати студентам систему завдань, які дозволять визначити рівень засвоєння знань та вмінь і оцінити його безпосередньо після виконання завдання, коли інтерес до результатів роботи найвищий.
На підставі вищесказаного можемо зробити висновок, що комп’ютерно-інформаційні технології підвищують інтерес до навчання, активізують пізнавальну діяльність, дозволяють експериментувати, формулювати та перевіряти гіпотези, відкривають простір для творчості. Використання комп’ютера в навчальній діяльності є одним із ефективних шляхів підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку здібностей, створення сприятливого емоційного фону, гуманізації освіти, сприяє процесам самовизначення та самореалізації студентів, їх підготовці до професійної діяльності.

Література:
1.    Бондар В.І. Дидактика / В.І. Бондар– К.: Либідь, 2005. – 264 с.
2.    Дидактика современной школы: [пособие для учителей] / [Б.С. Кобзарь, Г.Ф.Кумарина, Ю.А.Кусый и др.]; под ред. В.А.Онищука. – К.: Рад. школа, 1987. – 351 с.
3.    Ярошенко О.Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект / О.Г. Ярошенко. – К.: Станіца, 1990. – 245 с.


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites