Публікації

Показано дописи з Червень, 2014

Заняття хімічного гуртка: «Хімія і живопис»

Зображення
Мета: закріпити знання про зв’язок хімічної науки та суспільної практики, про роль хімії у розвитку цивілізації. Синтезувати мінеральні пігменти та виготовити живописні фарби на їх основі. Здійснювати естетичне виховання студентів. Обладнання: репродукції шедеврів світового мистецтва, картини місцевих художників, реактиви для дослідів, папір для малювання, пензлики, ТЗН. Хід заняття І. Мотивація навчальної діяльності Хімія – дивовижна наука, яка охоплює всі аспекти людської діяльності. Ще у ХVIII столітті Михайло Васильович Ломоносов сказав про неї: «Широко простирає хімія руки свої у справи людські. І скрізь, куди не кинемо погляд, бачимо ми плоди її старанності». Погляньте на ці твори живопису. Який зв’язок між цими картинами та малюнками і хімією? Як ви гадаєте, підприємства якої галузі промисловості виготовляють художньо-живописні фарби?

Інформаційні ресурси з хімії

Зображення
1. Хронологія великих хімічних відкриттів: http://www.alhimik.ru/hist/hist01.html Історія розвитку хімії від 2500 р. до н.е. по сьогоднішній день. 2. Алхімія і алхіміки: http://www.alhimik.ru/hist/alchim01.html Нариси та історії з життя алхіміків. Філософський камінь і універсальний розчинник, спроби трансмутації металів з метою отримання золота. Автор – професор Стьопін Б.Д.

Комп'ютерно-інформаційні технології навчання хімії

Кінець ХХ – початок ХХІ сторіччя часто називають комп’ютерно-інформаційною ерою. Одним із найбільших науково-технічних досягнень даного періоду стала розробка та удосконалення комп’ютерів, створення та розвиток всесвітньої мережі Інтернет. Їх проникнення в різні сфери життя суспільства має значні економічні, соціальні та культурні перспективи. Мережа Інтернет стала найбільшим та найдоступнішим джерелом інформації у сучасному світі. Інтернетзабезпечує користувачів доступом до інформаційних ресурсів, дозволяє знайомитися з останніми досягненнями науки та техніки, розширює можливості спілкування. Використання мережі Інтернет у процесі навчання забезпечує комп’ютерну грамотність випускників, є важливою складовою формування інформаційної компетентності. Підвищення якості, доступності, ефективностісучасної освіти пов’язуємо з упровадженням у процес навчання комп’ютерно-інформаційних технологій.

Формування інформаційної компетентності студентів засобами комп'ютерно-інформаційних технологій

Якісна освіта як одна з умов високої якості життя, інструмент соціальної та культурної злагоди, стабільного розвитку та прогресу суспільства має забезпечувати набуття молоддю системи компетентностей. Для того, щоб адаптуватися в умовах постійних змін, мати свободу вибору, людина повинна вміти використовувати набуті знання у практичній діяльності. Компетентність - загальна здатність людини адекватно діяти в різноманітних ситуаціях, ефективно розв’язувати актуальні проблеми в різних сферах життєдіяльності, що передбачає можливість встановлення зв'язку між знанням і ситуацією, здатність знайти знання і способи діяльності, придатні для розв’язання проблем, приймати обґрунтовані рішення, відповідати за результати власних дій [8].

Аналіз досвіду впровадження електронних підручників

Зображення
Електронний підручник – сучасний засіб навчання. Розробка та впровадження електронних підручників є перспективним напрямком педагогічних досліджень, який передбачає врахування та творче опрацювання світового досвіду використання електронних підручників, що дасть змогу перейняти його кращі риси та уникнути недоліків. Мета даної статті - проаналізувати досвід впровадження електронних підручників у школах Росії, з’ясувати їх особливості та переваги.

Комп'ютерно-інформаційні технології навчання хімії

Зображення
Використання в навчанні комп’ютерно інформаційних технологій, мережі Інтернет розглядаємо як чинник підвищення ефективності навчання, засвоєння учнями та студентами програмового матеріалу, формування їх інформаційної та самоосвітньої компетентності, удосконалення навичок працювати з комп’ютерною технікою. Аналіз освітнього потенціалу мережі Інтернетпоказав, що він є не таким високим, як могло б здаватися на перший погляд. Незважаючи на те, що Інтернет містить величезну кількість різноманітної інформації з різних галузей знань, у тому числі інформації з хімії, використовувати його як основний навчальний посібник з хімії неможливо.

Дидактичний аналіз інформаційного середовища мережі Інтернет

Анотація. У статті здійснено аналіз інформаційного середовища мережі Інтернет, визначено його основні особливості, з’ясована їх роль у формуванні інформаційної компетентності учнів, розглянуто методичні підходи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання хімії

Дис. … канд. пед. наук. Компетентнісний підхід до формування поняття «хімічне явище» в учнів основної школи

Якщо ви зацікавилися даною темою і знайшли її в Інтернеті, можу припустити, що інтерес цей не випадковий і ви зараз зайняті написанням власної дисертації. Бажаю вам успіхів і сподіваюся, що ця робота стане вам у пригоді.

Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Компетентнісний підхід до формування поняття «хімічне явище» в учнів основної школи

Зображення
загальна характеристика роботи Актуальність теми дослідження. Одним ізпріоритетних напрямів розвитку освіти, визначених Концепцією 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Державним стандартом освіти, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, є реалізація компетентнісного підходу, який передбачає перенесення акцентів зі знань і вмінь як основних результатів навчання на формування в учнів системи компетентностей. Це пов'язується з посиленням глобалізаційних і трансформаційних процесів у сучасному світі, зростанням темпів зміни знань і технологій, збільшенням конкуренції на ринку праці, що обумовили підвищення вимог, яким має відповідати молода людина для успішного входження в самостійне життя, самореалізації в ньому.

Можливості компетентнісного підходу в підвищенні рівня засвоєння школярами хімічних понять

Зображення
Стаття присвячена проблемі впровадження компетентнісного підходу в процес навчання хімії, новим ефективним можливостям формування внутрішньої мотивації навчання, пізнавального інтересу та позитивного ставлення до предмета, які виникають на її основі, і є основою свідомого вибору школярами подальшого профілю навчання. Досліджуються особливості формування поняття «хімічне явище» на засадах компетентнісного підходу.

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні хімії

Зображення
Питання реалізації компетентнісного підходу відображені в нормативних документах про освіту, а саме в Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи; Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти; Критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів. Це питання розробляється в працях вітчизняних і зарубіжних учених (Н. Авдєєва, О. Бабенко, А. Грабовий, Г. Лашевська, І. Родигіна, М. Савчин, Н. Чайченко та інші), але багато питань, які стосуються проблеми реалізації компетентнісного підходу в освіті, залишаються відкритими. Зокрема не з’ясовано психолого-педагогічну природу компетентності, немає єдиного визначення цього поняття, спостерігаються розбіжності в поглядах науковців щодо структури та класифікації компетентностей, не визначено дидактичні засади компетентнісно орієнтованої освіти, немає цілісної методичної системи реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі.

Методика реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання хімії

Зображення
У посібнику представлені науково обґрунтовані й експериментально перевірені методичні рекомендації щодо реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання хімії, розкриваються основні положення компетентнісного підходу в освіті у відповідності з сучасними досягненнями педагогічної науки, аналізуються та систематизуються погляди вчених з даного питання, визначаються дидактичні та методичні засади впровадження компетентнісного підходу. У роботі наводяться приклади завдань, спрямованих на набуття школярами різних аспектів предметної компетентності з хімії. Посібник може бути використаним вчителями загальноосвітніх шкіл і студентами педагогічних вищих навчальних закладів.

Система практично зорієнтованих завдань і дослідів з теми «Хімічні явища»

Зображення
У посібнику представлена система практично зорієнтованих завдань і дослідів з ужиткової хімії з теми «Хімічні явища». Використання практично зорієнтованих завдань є одним із шляхів реалізації компетентнісного підходу в освіті й у той же час забезпечує підвищення ефективності навчального процесу. Посібник може бути використаним у процесі навчання хімії учнів 7-9 класів на уроках і при виконанні домашніх завдань.Переглянути. Скачати.

На службі людям. Міні-хрестоматія з хімії

Зображення
У посібнику вміщені невеликі оповідання, які дозволяють створити в учнів цілісне уявлення про хімію, її взаємозв’язки з різними галузями знань та сферами життя людини. Хімічні знання подані в загальнокультурному контексті, висвітлена їх цивілізаційна місія, роль у розвитку й існуванні людського суспільства. Видання розраховане на учнів середнього шкільного віку, може використовуватися як посібник для позакласного читання з природознавства та як додатковий матеріал при вивченні тем «Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.» у сьомому класі

Рівень засвоєння учнями поняття «хімічне явище»

Зображення
Проблема формування та розвитку понять є однією з найважливіших у процесі навчання. Сáме поняття разом із науковими фактами, законами та теоріями виступають основними структурними елементами наукових знань. Засвоєння школярами понять – це умова оволодіння ними основами наук та їх інтелектуального розвитку, оскільки в поняттях розкривається внутрішня суперечлива природа об’єктів та явищ.

Радіоактивний розпад хімічних елементів. Вплив радіації на живі організми

Зображення
Тема: Радіоактивний розпад хімічних елементів. Вплив радіації на живі організми. Мета: ознайомити учнів з радіоактивним розпадом хімічних елементів, його значенням у природі та техніці, з впливом радіації на живі організми. Формувати зважене ставлення до проблеми радіоактивного забруднення навколишнього середовища, розуміннянеобхідності комплексного підходу до її вирішення. Обладнання: друкованаінформаціядляроботивгрупах,схеми, таблиці, моделі ядер атомів Карбону та Урану. ХІДУРОКУ І. Психологічний момент. Учитель. Не пізнаю – ні зблизька, ні здаля, Це ти, Маріє, знов ідеш за гробом? Тепер тут зона, а була земля. Тут був чорнозем,атепер – Чорнобиль. Б.Олійник “Чорнобильськамадонна” Для мільйонів українців слово “радіація” стало синонімом слова “Чорнобиль”. Чорнобиль… Його попіл стукає в нашісерця. Гадаю, тема нашого уроку не залишить байдужим нікого.

Система завдань з хімії для 7 класу

Зображення
У посібнику розроблені всі теми курсу хімії сьомого класу. Кожна тема містить завдання її вивчення, сформульовані на основі державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, опорний конспект з ключових питань теми та завдання для виконання на уроці та вдома, розміщені в порядку зростання їх складності. Посібник може бути використаним у процесі вивчення хімії учнями сьомих класів на уроках і при виконанні домашніх завдань. Переглянути. Скачати.

Дидактичні засади компетентнісного підходу в освіті

Зображення
У статті досліджуються дидактичні засади переходу до компетентнісно зорієнтованої освіти. На основі аналізу науково-педагогічної літератури визначаються та обґрунтовуються дидактичні принципи, що лежать в основі реалізації компетентнісного підходу в освіті. In the article the didactic bases of transition to the competent approach to education. Author substantiated the didactic principle the competent approach to education. Стратегічним орієнтиром сучасної системи вітчизняної та світової освіти є реалізація в ній компетентнісного підходу, який передбачає перенесення акцентів зі знань та вмінь учнів як результатів навчання на формування компетентної особистості. Посилення уваги до проблеми компетентнісного підходу ми пов’язуємо зі зростанням темпів зміни знань і технологій, збільшенням конкуренції на ринку праці, підвищенням вимог, яким має відповідати сучасна людина.Глобалізація світової економіки, інтенсифікація процесів виробництва, трансформаційні процеси в політичному та економічному …

Методичні засади набуття школярами предметних компетентностей з хімії

Зображення
Реалізація компетентнісного підходу в сучасній освіті – це відповідь на цивілізаційні виклики ХХІ століття, на соціально-економічні зміни в постіндустріальному суспільстві. Глобалізація світової економіки, зростання темпів зміни знань та технологій, інтенсифікація процесів виробництва обумовили зростання вимог, яким має відповідати людина для успішного входження в сучасний світ. У ряді досліджень якість освіти пов'язується зі впровадженням у ній компетентнісного підходу, розвитком і формуванням компетентної особистості, здатної адекватно діяти в складних життєвих ситуаціях, ефективно вирішувати проблеми, приймати рішення та нести відповідальність за результати своєї діяльності.

Компетентнісний підхід до формування природничонаукових понять

Зображення
Проблема формування і розвитку понять є однією з найважливіших у процесі навчання. Сáме поняття, разом із науковими фактами, законами та теоріями є основними структурними елементами наукових знань. Засвоєння понять забезпечує оволодіння школярами основами наук і в той же час стимулює розвиток їхнього мислення. Проблеми теорії та методики формування природничонаукових понять досліджують філософи, психологи, педагоги Н.М.Буринська, Л.П.Величко, М.М.Верзілін, Л.С.Виготський, Є.К.Войшвілло, Б.М.Кедров, Н.Є.Кузнєцова, Г.В.Усова, Н.Н. Чайченко, С.Г.Шаповаленко та інші. У той же час аналіз шкільної практики показує недостатній рівень засвоєння учнями природничонаукових понять. Міжнародне моніторингове дослідження ТІМSS показало, що лише біля 50% учнів восьмого класу виявили розуміння суті основних природничонаукових понять. Дослідження ТІМSSвиявило нездатність значної частини школярів використовувати отримані знання для пояснення явищ навколишнього світу, розв’язання проблем практичного характ…

Світоглядна функція поняття «хімічне явище» в контексті компетентнісного підходу

Зображення
У статті обґрунтовується світоглядна функція наукових понять; конкретизується світоглядне значення поняття «хімічне явище» та основні світоглядні ідеї, які можуть бути сформовані на його основі. Встановлюється взаємозв’язок між компетентнісним підходом в освіті та реалізацією світоглядних функцій понять.

Навчальні завдання як засіб організації пізнавальної діяльності учнів

Зображення
Єдиний шлях, який веде до знань – діяльність Бернард Шоу

Кожному з дитинства знайома інтернаціональна притча про дурника, який не до часу і не до місця промовляв заучені ним фрази, фрази – цілком прийнятні в інших обставинах (“носити вам не переносити”). Мораль цієї байки однакова в фольклорі усіх народів світу: можна сліпо завчити багато правильних фраз (або навіть наукових теорій), але це не зробить носія знань розумною людиною.

Проблема підвищення якості освіти при переході до 12-річної школи

Зображення
У статті проаналізовано підходи до визначення поняття «якість освіти», визначено показники якості освіти та фактори, що на неї впливають. Входження людства в третє тисячоліття характеризується не лише змінами в літочисленні, але й оновленням поглядів світової спільноти на головні суспільні пріорітети. Пройшовши через війни та диктатури, насильство та тиранію, революції і перевороти, переживши політичні та економічні катаклізми, міжнаціональні та релігійні конфлікти, спалахи злочинності та наркоманії, людство знову повертається до вічних духовних цінностей. Уявлення про людську особистість як найвищу цінність суспільства є основною ідеєю гуманізації, тенденції до якої спостерігаються у всьому світі. Сьогодні головним критерієм суспільного розвитку є не видатні досягнення у науці та техніці, не рівень розвитку економіки,а утвердження блага людини. Визнається, що достаток, здоров’я та освіта є головними показниками якості життя людини, саме ці показники включає в себе індекс розвитку люд…

Розробка циклу уроків з розділу «Надорганізмові системи». 11 клас

Зображення
Екологія – наука майбутнього, і,можливо, саме існування людини на планеті 
залежатиме від її прогресу.
Ф.Дрю "Екологія" Підрозділ І. Основи екології.

Урок 1. Предмет і завдання екології.

Урок 2. Вид. Екологічні характеристики виду. Популяція.

Урок з вивчення Оксигену та кисню

Зображення
Тема:Оксиген як хімічний елемент. 
Кисень як проста речовина. Мета: ознайомити учнів з історією відкриття кисню, іменами вчених, пов’язаними зцим відкриттям; з поширенням Оксигену та кисню в природі; показати фізіологічну дію кисню; пригадати фізичні властивості кисню, розглянути основні способи добування кисню в лабораторії, збирання кисню витісненнямповітря і води, розпізнавання кисню; дати поняття про реакцію розкладу на прикладі реакції добування кисню; сформувати поняття про каталізатор; підготувати учнів до практичної роботи. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: на демонстраційному столі реактиви та посуд для добування кисню шляхом розкладання калій перманганату та гідроген пероксиду,збирання його шляхом витіснення повітря та води, скіпка, у кожного учня листки з друкованою основою,сигнальні картки двох кольорів.

До проблеми впровадження інновацій у педагогічний процес

Зображення
Хто з педагогів не мріяв би оволодіти універсальним методом навчання? Методом, який дозволив би навчати всіх і всьому і міг забезпечити незмінно високі результати освіти. Про такий метод писав ще Ян Амос Коменський. На жаль, за ті сторіччя, які минули від часу впровадження в педагогічну практику класно-урочної системи, ми ні на крок не наблизилися до такого ідеального методу. Різноманітність умов, у яких працюють викладачі, завдань, які вони перед собою ставлять, неповторна індивідуальність учнів, кожен з яких є унікальною особистістю, не дозволяють знайти єдиний універсальний метод навчання.

Компетентнісний підхід при вивченні хімії у 12-річній школі

Зображення
Стаття присвячена проблемі впровадження компетентнісного підходу в освіті, зокрема в процесі викладання хімії. З’ясовані причини орієнтації сучасної освіти на компетентісний підхід. Розглянуте питання формування предметних компетентностей з хімії. Визначено зміст та умови їх формування. Освіченість – це вміння правильно діяти в будь-яких життєвих ситуаціях. Д. Хіббен

Методична розробка уроку хімії у 10 класі з теми «Переробка нафти»

Зображення
Тема: Переробка нафти. Мета: ознайомити учнів зі способами переробки нафти, підкреслити роль хімії у вирішенні сировинної та енергетичної проблем, показати широкі межі використання нафтопродуктів. Обладнання: флакон з нафтою, таблиця: “Нафтохімія”, колекція: “Нафта та продукти її переробки”, саморобні таблиці та схеми на кожну групу учнів. Девізи: Нафта – не паливо. Опалювати можна і асигнаціями. Д. І. Менделєєв Язнаю: нафта–чорнакровпланети, Мільйонироків тому утвориласьна Землі, Щоб людство, розірвавши гравітації тенета, Моглоу Всесвітвивести космічнікораблі. Хід уроку.

Електронний підручник — сучасний засіб навчання

Зображення
Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у сфері освіти привело до появи та дедалі ширшого розповсюдження електронних підручників як альтернативи традиційним паперовим підручникам. Масштабний експеримент з впровадження електронних підручників проводиться зараз в Росії та Білорусії. Південна Корея до 2015 р. планує повністю замінити паперові підручники на електронні планшети [1]. Впровадження електронних підручників у сфері освіти є найближчою перспективою і для України. Вказується, що електронні засоби навчання дають змогу суттєво підвищити якість освіти [2]. Метою даної статті є з’ясування особливостей, які відрізняють електронні підручники від традиційних паперових, визначення їх недоліків та переваг.

Використання освітнього потенціалу мережі Інтернет

Зображення
Анотація. У статті розглядається роль використання у процесі навчання мережі Інтернет як чинника формування самоосвітньої, інформаційної, життєвої та соціальної компетентностей особистості, проаналізовано особливості інформаційних ресурсів мережі Інтернет, визначено основні загрози та небезпеки, з якими стикається молодь при користуванні Інтернетом, та запропоновано шляхи, які дозволяють їх уникнути. Ключові слова: навчання, мережа Інтернет, інформаційна компетентність, освітні ресурси.

Використання освітнього потенціалу інформаційно-компютерних технологій в навчанні хімії

Зображення
Використання в навчанні комп’ютерно-інформаційних технологій, мережі Інтернет розглядаємо як чинник підвищення ефективності навчання, рівня засвоєння учнями та студентами програмового матеріалу, формування їх інформаційної та самоосвітньої компетентності, удосконалення навичок роботи з комп’ютерною технікою. Аналіз освітнього потенціалу мережі Інтернет показав, що він є не таким високим, як могло б здатися на перший погляд. Незважаючи на те, що Інтернет містить величезну кількість різноманітної інформації з різних галузей знань, у тому числі з хімії, використовувати його як основний навчальний посібник з хімії неможливо. Це пояснюємо тим, що наявна в Мережі інформація невпорядкована, несистематизована, не відповідає принципам доступності, послідовності, наростання трудності. Поряд із науково достовірними даними в Інтернеті наводяться вигадки, домисли, припущення; наукокво коректні факти можуть бути підібрані тенденціозно, щоб найкраще відповідати позиції автора; інформація, наведена в …