Видатні відкриття в хімії


1800-1808
Дискусія між Ж.Прустом і К.Бертолле щодо сполук
сталого і змінного складу
1803-1804
Закон кратних відношень, хімічна атомістика (Дж.Дальтон)
1807
Електрохімічна теорія спорідненості ( Г. Деві )
1808
Добування К, Nа, Ва, Са електролізом ( Г. Деві ).         Закон об’ємних відношень газів (Ж.Гей-Люссак)
1811
Закон А. Авогадро
1814
Введення символів хімічних елементів (Й.Берцеліус )
1817-1830
Введення формул хімічних сполук (Й.Берцеліус )
1818
Таблиця атомних мас 45-ти хімічних елементів (Й.Берцеліус)
1819
Перші діаграми розчинності (Ж.Гей-Люсак)
1823
Явище ізомерії ( Ю.Лібіх, Ф.Велер )
1828
Добування сечовини з ціаніту амонію (перший синтез органічної речовини, Ф.Велер )
1835
Введення терміна “каталіз”  (Й.Берцеліус)
1840
Закон Г.Гесса
1841
Явище алотропії  (Й.Берцеліус)
1842
Реакція відновлення нітробензолу ( М.Зінін )
1844
Встановлення гомології органічних сполук (Ш.Жерар)
1845
Синтез оцтової кислоти з елементів (А.Кольбе).   Виділення бензолу з кам’яновугільної смоли і перетворення його на нітробензол і анілін (А.Гофман )
1849
Добування першої металоорганічної сполуки (Е.Франкланд)
1852
Введення поняття валентності (Е.Франкланд)
1854
Синтез жироподібної речовини ( М.Бертло)
1855
Синтез парафінів (Ш. Вюрц)
1856
Синтез першого барвника (мовеїн, У. Перкін)
1857-60
Дослідження процесів бродіння (Пастер)
1858
Встановлення чотиривалентності Карбону та його здатності утворювати ланцюги (Кекуле, Купер)
1859
Застосування спектрального аналізу (Бунзен, Кірхгоф)
1860
Перший Міжнародний зїзд хіміків у Карлсруе, визначення понять атом, молекула, еквівалент
1861
Створення теорії будови органічних сполук (Бутлеров)
1864
Синтез третинного бутилового спирту (Бутлеров)
1864-67
Закон дії мас (Гульдберг і Вааге)
1865
Запропонована циклічна будова бензолу (А. Кекуле)
1868
Відкриття Гелію на Сонці (Жансен, Локєр)
1869
Відкриття періодичного закону
1870
Передбачення існування екабору, екаалюмінію, екасиліцію (Менделєєв)
1881
Відкриття реакції гідратації ацетилену (Кучеров)
1882
Синтез сечової кислоти (І. Горбачовський)
1884
Формулювання основ хімічної кінетики (Вант-Гофф)
1887
Формулювання положень теорії електролітичної дисоціації (Арреніус)
1888
Відкриття реакції нітрування парафінів ( М.Коновалов). Формулювання принципу заміщення рівноваги реакції (А.Ле-Шательє)
1893
Створення координаційної теорії будови комплексних сполук (А.Вернер “Про конституцію неорганічних сполук”)
1894-1898
Відкриття благородних газів (У.Рамсей)
1898
Відкриття Полоні. І Радію (П.Кюрі, М.Склодовська-Кюрі)
1901
Синтез дипептиду (Е.Фішер)
1911
Введення поняття  ізотопи (Ф.Содді)
1921
Обґрунтування фізичної теорії періодичної системи (Н.Бор)
1929
Сформульовано теорію кислот і основ (Й.Бренстед).
Сформульовано мультиплетну теорію каталізу (О.Баландін)
Синтез гемі ну ( Г.Фішер)
Гідроліз целюлози (Р.Вільштетер)
1930
Виявлення конформації крісла в циклогексані (О.Хассель)
1931
Створення теорії резонансу (О.Полінг).
Створення загальної теорії адсорбції (Х.Тейлор).
Добування синтетичного каучуку за методом С.Лебедєва
1931-1934
Розробка квантово-механічного методу валентних сум
1932
Початок виробництва синтетичного бензину (Німеччина)
Відкриття дейтерію ( Г.Юрі )
1933
Синтез вітаміну С (У.Хеуорс та інші )
1934
Створення теорії ланцюгових реакцій (М.Семенов).
Синтез гормону тестостерону (А.Бугенандт, Л.Ружичка )
1939-1940
Встановлення структури хлорофілу ( Г.Фішер )
1945
Розшифрування структури пеніциліну ( Р.Вудворд)
1949-1954
Розшифрування структури інсуліну ( Ф.Сенгер )
1953
Побудова моделі ДНК (Д.Уотсон, Ф.Крік )
1954
Розшифрування будови інсуліну ( Ф.Сенгер ).
Розробка способу каталітичної полімеризації етилену за низького тиску ( К.Циглер )
1956
Синтез ДНК ( А.Корнберг )
1960
Побудова моделей молекул гемоглобіну  ( М.Перутц )  та міоглобіну  ( Дж. Кендрю ).
Синтез  хлорофілу ( Р. Вудворд )
1961
Встановлення нової шкали атомних мас ( 1/12 маси  С12)
1962
Синтез першої сполуки ксенону ( Н. Бартлет )
1964
Синтез інсуліну  ( Я-Ванг та інші )
1971
Синтез вітаміну В12  ( Р. Вудворд )
1975
Синтез гена транспортної РНК ( Х.Корана )

Популярні дописи з цього блогу

Нестандартні творчі задачі з хімії

Використання Microsoft Sway для презентації студентських проектів

І курс І семестр, хімія, домашні завдання