Робоча програма з хімії

Загальна кількість годин - 78
Ісеместр - 34, ІІ семестр - 44
Лекції - 38
Ісеместр - 22, ІІ семестр - 16
Практичні, семінарські - 20
Ісеместр - 4, ІІ семестр - 16
Лабораторні - 20
Ісеместр - 8, ІІ семестр - 12
Вид контролю: залікНазви змістових модулів і тем
Кількість годин (денна форма)
Усього
Лекції
Семінари
Лабораторні
Модуль 1. Повторення питань курсу хімії основної школи
1.1.Періодичний закон і періодична система Д.І. Мендєлєєва у світлі теорії будови атома. Хімічний зв’язок.
2
2
-
-
1.2.Основні класи неорганічних сполук.
-
-
2
-
Разом
4
2
2
-
Модуль 2. Неметалічні елементи та їх сполуки
2.1 Загальна характеристика неметалічніх елементів. Неметали як прості речовини, явище алотропії.
2
2


2.2 Хімічні властивості неметалів.
2
2


2.3 Сполуки неметалів з Гідрогеном і Оксигеном.
4
2

2
2.4 Сульфатна кислота. Сульфати.
4
2

2
2.5 Нітратна та ортофосфатна кислоти.  Нітрати та ортофосфати.
2
2


2.6 Карбонатна кислота. Карбонати.
4
2

2
2.7 Практичне значення неметалів та їх сполук. Колообіг неметалів. Охорона довкілля. Підсумкове заняття.
2

2

Разом
20
12
2
6
Модуль 3. Металічні елементи та їх сполуки
3.1 Загальна характеристика металічних елементів.
     Метали як прості речовини. Металічний зв’язок. Поняття про корозію.
2
2


3.2 Хімічні властивості металів. Сполуки металів з Оксигеном та Гідрогеном.
4
2

2
3.3 Лужні та лужноземельні елементи. Біологічна роль елементів.
2
2


3.4 Алюміній. Амфотерний характер його сполук.
2
2


3.5 Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп.
2
2


3.6 Метали і сплави в сучасній техніці. Охорона довкілля. Підсумкове заняття.
2

2

Разом
14
10
2
2
Модуль 4. Органічні сполуки
4.1 Теорія хімічної будови органічних сполук. Ізомерія.
2
2


4.2 Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація та номенклатура
2
2


4.3 Вуглеводні: алкани, алкени, алкіни, алкадієни, арени.
2
2


4.4 Природні джерела вуглеводнів. Нафта, газ та їх застосування. Охорона довкілля.
2

2

4.5 Оксигеновмісні органічні сполуки: спирти, феноли, альдегіди, карбонові кислоти, естери, жири, вуглеводи.
12
6

6
4.6 Нітрогеновмісні сполуки: аміни, амінокислоти, білки.
6
2
2
2
Разом
26
12
4
10
Модуль 5. Хімія і життя
5.1 Хімія як основа сучасних матеріалів: СВС.
2

2

5.2 Хімія та їжа: жири, білки, вуглеводи, вітаміни. Харчові добавки.
2

2

5.3 Хімія та здоров’я: лікарські препарати
2

2

5.4 Хімія та побут: побутові хімікати, мило, СМЗ, розчинники. 
4

2
2
5.5 Значення хімії як науки і її роль у вирішенні глобальних проблем людства. Підсумкове заняття.
4

2
2
Разом
14

10
4
Усього годин
78
36
20
22Теми семінарських занять
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
Основні класи неорганічних сполук.
Практичне значення неметалів та їх сполук. Колообіг неметалів. Охорона довкілля.
Метали і сплави в сучасній техніці. Охорона довкілля.
Природні джерела вуглеводнів. Нафта, газ та їх застосування. Охорона довкілля.
Нітрогеновмісні сполуки: аміни, амінокислоти, білки.
Хімія як основа сучасних матеріалів: СВС.
Хімія та їжа: жири, білки, вуглеводи, вітаміни. Харчові добавки. Хімія та здоров’я: лікарські препарати.
Хімія та побут: побутові хімікати, мило, СМЗ, розчинники.  Значення хімії як науки і її роль у вирішенні глобальних проблем людства.
2
2

2
2

2
2
2
2
2
2

Разом
20

Теми лабораторних занять
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
2

3
4
5
7
8
9
10

 11
Добування амоніаку, вивчення його властивостей
Хімічні властивості сульфатної кислоти. Виявлення сульфат – йона.
Добування карбон (ІV) оксиду та вивчення його властивостей Хімічні властивості металів.
Вивчення властивостей багатоатомних спиртів.
Властивості оцтової кислоти
Вивчення властивостей вуглеводів
Кольорові  реакції  білків
Порівняння  властивостей мила і синтетичних миючих засобів.
Обладнання уроків з проведенням дослідів. Вода. Розчини.
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

Разом
20

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites