Використання освітнього потенціалу інформаційно-компютерних технологій в навчанні хімії

Використання в навчанні комп’ютерно-інформаційних технологій, мережі Інтернет розглядаємо як чинник підвищення ефективності навчання, рівня засвоєння учнями та студентами програмового матеріалу, формування їх інформаційної та самоосвітньої компетентності, удосконалення навичок роботи з комп’ютерною технікою.
Аналіз освітнього потенціалу мережі Інтернет  показав, що він є не таким високим, як могло б здатися на перший погляд. Незважаючи на те, що Інтернет містить величезну кількість різноманітної інформації з різних галузей знань, у тому числі з хімії, використовувати його як основний навчальний посібник з хімії неможливо. Це пояснюємо тим, що наявна в Мережі інформація невпорядкована, несистематизована, не відповідає принципам доступності, послідовності, наростання трудності. Поряд із науково достовірними даними в Інтернеті наводяться вигадки, домисли, припущення;  наукокво коректні факти можуть бути підібрані тенденціозно, щоб найкраще відповідати позиції автора; інформація, наведена в Мережі, може бути помилковою, шкідливою, небезпечною (у якості останньої розглядаємо рецепти виготовлення отрут та вибухівки, переробки наркотичної сировини, які можна знайти в Інтернеті).
Таким чином інформація, наявна в мережі Інтернет, розглядається нами як додаткове, проте не основне джерело вивчення хімії. Основним джерелом навчальної інформації залишається слово вчителя та шкільний підручник.
Проте останні десятиліття школи та вузи зіткнулися з певним дефіцитом традиційних паперових підручників.
Причин даного явища вбачаємо декілька.
Це і постійні зміни, реформи, новації, які відбуваються в системі освіти і супроводжується зміною планів, програм та підходів до навчання. Книгодрукування не встигає оперативно реагувати на ці зміни і видавати повний комплект підручників, збірників задач, робочих зошитів, посібників до кожної навчальної програми.
Іще один момент, на який звертаємо увагу, - варіативність шкільних програм, що передбачає необхідність різних підручників для різних класів однієї школи, які навчаються за різними профілями. При цьому при зміні школою профіля навчання підручники теж потребують зміни.
На вибір підручників має вплив особистість вчителя, який привносить в навчальний процес своє бачення предмета, власні педагогічні ідеї, які теж бажано було б відобразити в підручникові.
Не менш важливим чинником у виборі підручника є врахування навчально-пізнавальних можливостей школярів, їх нахилів та уподобань.
Таким чином існує протиріччя між значними інформаційними ресурсами мережі Інтернет, які проте не можуть бути використані повною мірою в навчальному процесі,оскільки освітній потенціал даної мережі є обмеженим, та неможливістю для традиційного паперового шкільного підручника йти в ногу з часом, відповідати його вимогам.
Вирішення даного протиріччя ми вбачаємо у створенні електронного підручника з хімії, який може доповнити традиційний підручник, активізувати процес навчання, розширити можливості самостійної роботи учнів та студентів по засвоєнню навчального матеріалу, забезпечити можливість проведення віртуальних хімічних експериментів, комп’ютерного моделювання хімічних процесів, здійснення дослідницької діяльності, мати позитивний вплив на підвищення працездатності та зростання пізнавальної активності суб’єктів процесу навчання.
Як переваги електронного підручника розглядаємо наступні:
- наявність гіпертексту, завдяки якому електронний підручник має не лінійну, а розгалужену структуру, гіперпосилання забезпечують тісний взаємозвязок між окремими його частинами та розділами. При цьому вважаємо за доцільне використовувати як внутрішні посилання у межах підручника, так і зовнішні, які будуть повязувати його з веб-сторінками мережі Інтернет;
- з електронним підручником пов’язуємо чітку структуру викладу навчального матеріалу, багаторівневість. Полегшується навігація та пошук;
- зявляється можливість продемонструвати обєкти та явища, спостереження за якими за звичайних умов неможливе, відобразити моделі процесів, недоступних звичайному сприйняттю;
- електронний підручник є мобільним, динамічним, внесення в нього змін відбувається миттєво. Перспективним у створенні електронних підручників вважаємо передбачення можливості внесення до нього змін навчальними закладами, вчителями, а можливо, й самими учнями;
- правильність виконання завдань, наведених в електронному підручнику, може бути зясована безпосередньо після їх виконання, чим забезпечується оперативний зворотній звязок, отримання негайної інформації про результативність процесу навчання;
- практична частина курсу хімії може бути доповнена та збагачена віртуальним хімічним експериментом.
Усі ці чинники ми розглядаємо як вагомі переваги, які актуалізують  проблему розробки, створення електронних підручників, їх упровадження в навчальний процес.

Література
1. Голуб І.Л. Електронний навчальний посібник: стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І.Л. Голуб, Н.Т. Тверезовська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2010_155_2/10gil.pdf.
2. Запорожченко Ю. Г. Переваги процесу впровадження в освітній простір електронних навчальних посібників / Ю. Г. Запорожченко. - Психологічні основи ефективної діяльності організації в умовах соціально-економічних змін: Тези IV наук.-практ. конф. з організаційної та економ. психології (23-24 листоп. 2006 р., м. Київ) / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Укр. Асоціація організаційних психологів та психологів праці, Центр організаційної та економічної психології. - К. : Науковий світ, 2006. - С .103-104.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites