Комп'ютерно-інформаційні технології навчання хімії

Використання в навчанні комп’ютерно інформаційних технологій, мережі Інтернет розглядаємо як чинник підвищення ефективності навчання, засвоєння учнями та студентами програмового матеріалу, формування їх інформаційної та самоосвітньої компетентності, удосконалення навичок працювати з комп’ютерною технікою.
Аналіз освітнього потенціалу мережі Інтернет  показав, що він є не таким високим, як могло б здаватися на перший погляд. Незважаючи на те, що Інтернет містить величезну кількість різноманітної інформації з різних галузей знань, у тому числі інформації з хімії, використовувати його як основний навчальний посібник з хімії неможливо.
Це пояснюється ти, що наявна в Мережі інформація невпорядкована, несистематизована, не відповідає принципам доступності, послідовності, наростання трудності. Поряд із науково достовірними даними в Інтернеті наводяться вигадки, домисли, припущення;  наукокво коректні факти можуть бути підібрані тенденціозно, щоб найкраще відповідати позиції автора; інформація, наведена в Мережі, може бути помилковою, шкідливою, небезпечною (у якості останньої розглядаємо рецепти виготовлення отрут та вибухівки, переробки наркотичної сировини, які можна знайти в Інтернеті).
Таким чином інформація, наявна в мережі Інтернет, розглядається нами як додаткове, проте не основне джерело вивчення хімії. Основним джерелом навчальної інформації залишається слово вчителя та шкільний підручник.
Проте останні десятиліття школи та вузи зіткнулися з певним дефіцитом традиційних паперових підручників.
Причин даного явища вбачаємо декілька.
Це і постійні зміни, реформи, новації, які відбуваються в системі освіти і супроводжується зміною планів, программ та підходів до навчання. Книгодрукування не встигає оперативно реагувати на ці зміни і видавати повний комплект підручників, збірників задач, робочих зошитів, посібників до кожної навчальної програми.
Іще один момент, на який звертаємо увагу, - варіативність шкільних программ, що передбачає необхідність різних підручників для різних класів однієї школи, які навчаються за різними профілями. При цьому при зміні школою профіля навчання підручники теж потребують зміни.
На вибір підручників має вплив особистість вчителя, який привносить в навчальний процес своє бачення предмета, власні педагогічні ідеї, які теж бажано було б відобразити в підручникові.
Не менш важливим чинником у виборі підручника є навчально-пізнавальні можливості школярів, їх нахили та уподобання,
Таким чином ми констатуємо наявність протиріччя між значними інформаційними ресурсами електронної мережі Інтернет, які не можуть бути використані повною мірою в навчальному процесі,оскільки освітній потенціал даної мережі є обмеженим, та неможливістю для традиційного паперового шкільного підручника йти в ногу з часом, відповідати його вимогам.
Вирішення даного протиріччя ми вбачаємо у створенні електронного підручника з хімії, який може доповнити традиційний підручник, активізувати процес навчання, розширити можливості самостійної роботи учнів та студентів по засвоєнню ними програмового матеріалу, забезпечити можливість проведення віртуальних хімічних експериментів, комп’ютерного моделювання процесів, здійснення дослідницької діяльності, матиме позитивний вплив на працездатність учнів та студентів, їх пізнавальну активність.
Вивчення проблем та перспектив, пов’язаних з розробкою, створенням, поширенням, використанням електронних підручників з хімії, дослідження методики їх використання в навчальному процесі є актуальним завданням сучасної педагогічної науки.

Література
1. Голуб І.Л. Електронний навчальний посібник: стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І.Л. Голуб, Н.Т. Тверезовська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2010_155_2/10gil.pdf.
2. Запорожченко Ю. Г. Переваги процесу впровадження в освітній простір електронних навчальних посібників / Ю. Г. Запорожченко. - Психологічні основи ефективної діяльності організації в умовах соціально-економічних змін: Тези IV наук.-практ. конф. з організаційної та економ. психології (23-24 листоп. 2006 р., м. Київ) / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Укр. Асоціація організаційних психологів та психологів праці, Центр організаційної та економічної психології. - К. : Науковий світ, 2006. - С .103-104.

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites