Методика реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання хімії

У посібнику представлені науково обґрунтовані й експериментально перевірені методичні рекомендації щодо реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання хімії, розкриваються основні положення компетентнісного підходу в освіті у відповідності з сучасними досягненнями педагогічної науки, аналізуються та систематизуються погляди вчених з даного питання, визначаються дидактичні та методичні засади впровадження компетентнісного підходу. У роботі наводяться приклади завдань, спрямованих на набуття школярами різних аспектів предметної компетентності з хімії.
Посібник може бути використаним вчителями загальноосвітніх шкіл і студентами педагогічних вищих навчальних закладів.


Чим глибша прірва між знаннями, потрібними
для життя і тими, що подаються школою, тим
менший вплив школи на майбутнє життя учнів.
Софія Русова
У відомого американського письменника Ірвіна Шоу є роман «Багач, бідняк». Один з персонажів цього твору – Том Джордах – хлопець з небагатої сім'ї німецьких емігрантів. Учився він вкрай погано, був прогульником та розбишакою і врешті решт покинув навчання, так і не закінчивши школу. Проте коли перед ним з'явилася реальна мета – отримати посвідчення помічника капітана, він після дня важкої фізичної праці на хиткій палубі корабля вивчає правила навігації, роботи з секстантом, орієнтування по зоряному небу, дивуючись, як швидко та легко їх засвоює. «А ще його дивувало, яке задоволення отримує він від цих занять. Міркуючи про це, він відчував, що розуміє, чому в ньому відбулася така переміна. Справа не лише у вікові. Він, як і раніше, нічого не читав, навіть газети, навіть спортивні колонки. Але морські карти, технічні проспекти, креслення двигунів обіцяли йому допомогти знайти вихід з цього огидного життя. Довгоочікуваний вихід» [65, с.325].
Вважається, що однією з причин успіху роману стала його соціальна спрямованість: в історії сім'ї Джордахів прості американці змогли побачити свої власні історії, свої прагнення та сподівання. Проте проблеми, підняті в романі, характерні не лише для американського суспільства. Однією з них є особливості розвитку сучасної системи світової освіти, стан якої часто характеризується як кризовий.
З одного боку, у наш час спостерігається позитивна тенденція до збільшення відсотку тих людей, які прагнуть підвищити свій освітній рівень. Так, у 1890-х роках лише 1% американців після школи йшли у коледжі, у 1940 р. – біля 15%, до середини 70-их років – уже 50%, а в 1993 р. – 62% [38]. Подібні явища характерні і для українського суспільства, що, зокрема, виявляється у збільшенні кількості вищих навчальних закладів. Якщо в УРСР налічувалося 138 інститутів і 12 університетів, то станом на 2005 рік в Україні кількість інститутів зросла до 197, а університетів – до 160.
З іншого боку, зростає число неграмотних серед дорослого населення (на сьогодні у світі їх налічується біля 1 млрд. чол.) [62], спостерігається зниження якості освіти, збільшується розрив між освітою та наукою, освітою та культурою, наростає суперечність між освітою та суспільством: «Школа та суспільство перетворилися на дві категорії, які не доповнюють, а протистоять одна одній» [30, с.462]. Учителі відзначають відчуження молоді від процесу навчання, неспроможність школи забезпечити формування конкурентноспроможної успішної особистості: «Наша система освіти вчить людей бути невдахами в житті, і невдача, як чума, вражає навіть тих, хто закінчує школу кращим серед кращих» [18, с.13].
Невідповідність між традиційним змістом освіти та вимогами сучасного життя показали результати опитування випускників шкіл, проведені Д. Равеном. На запитання, які якості необхідні людині для праці, на першому місці школярі назвали: здатність працювати самостійно, брати на себе відповідальність, проявляти ініціативу; готовність помічати проблеми і шукати шляхи їх розв’язання; уміти аналізувати нові ситуації, застосовуючи для цього знання; здатність співпрацювати з іншими; здатність засвоювати нові знання; уміння приймати рішення [43]. Усьому цьому в школі не вчать або вчать у недостатній мірі.
Чи не в тому полягають причини багатьох проблем сучасної освіти, що учні не бачать для себе реальної користі від навчання?
Безумовно, пізнавальний інтерес, почуття обов’язку, традиції суспільства спонукають школярів до отримання освіти. Проте більш дієвим стимулом до навчання може стати усвідомлення особистої цінності знань, розгляд освіти як умови подальшого життєвого успіху та добробуту. Особливо це стосується старшого шкільного віку, коли дія інших чинників, що спонукають до навчання, слабшає.
Головною суперечністю освітнього процесу виступає визначення співвідношення тих суспільних інтересів і цінностей, які офіційна педагогіка вимагає вважати обов’язковими, та індивідуальними інтересами та цінностями окремих учнів [29]. Компетентнісний підхід дозволяє вирішити дану проблему, пов’язуючи потреби суспільства в освічених кваліфікованих компетентних фахівцях  з інтересами кожного випускника, який вступає в доросле життя підготовленим, здатним ефективно розв’язувати практичні проблеми та нести особисту відповідальність за власні рішення.
Слід визнати, що ряд запитань, які стосуються проблеми реалізації компетентнісного підходу в освіті, на сьогодні зостаються відкритими. Залишається нез’ясованою психолого-педагогічна природа компетентності, відсутнє єдине визначення даного поняття, спостерігаються розбіжності в поглядах науковців щодо структури та класифікації компетентностей, не визначені остаточно дидактичні засади компетентнісної спрямованої освіти, відсутня цілісна методична система реалізації компетентнісного підходу в освіті.
Учителю-практику складно зорієнтуватися в різноманітності поглядів, ідей, точок зору науковців, тому виникає розбіжність між вимогами провідних освітянських документів щодо запровадження компетентнісного підходу в освіту та діяльністю вчителя, розрив між теорією та практикою.
Метою даної роботи є дослідження проблеми реалізації компетентнісного підходу в освіті, зокрема, у процесі навчання хімії учнів загальноосвітніх шкіл.
Сподіваємось, що матеріал посібника зацікавить учителів, студентів педагогічних навчальних закладів, і вони зможуть використати його у своїй діяльності.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites